Den gode overgang i Mælkebøtten

I Mælkebøtten er gode overgange vigtige. Overgange er en naturlig del af livet. Der er store og små overgange, og jo bedre samarbejde mellem voksne, desto bedre overgange for barnet.

De gode overgange i Mælkebøtten

 • Fra hjem til vuggestuen

  Når et barn skal starte i Mælkebøtten vægter vi den første samtale med forældrene højt. Ved denne samtale er det vigtigt at forældrene fortæller om barnets udvikling, vaner, rytme, søvn og kost m.v. Personalet fortæller om Mælkebøttens værdier, husets pædagogik og vuggestuens hverdagsstruktur. En åben og ærlig dialog skaber de bedste forudsætninger for samarbejdet omkring barnet.

  Ud fra forældrenes ønske og personalets erfaring aftales det hvordan barnets første uge skal være.

  Når barnet er omkring 2 år afholdes en forældresamtale med udgangspunkt i dialogværktøjet fra Hjernen og hjertet. Dialogværktøjet udfyldes af både pædagoger og forældre. Med udgangspunkt i barnets stærke sider, tales der om udfordringer og nærmeste udviklingstrin for barnet.

  Det sidste halve til hele år af barnets vuggestuetid, kommer det ind på Anemone stuen. Inden denne overgang indbydes forældrene til et fyraftensmøde med info omkring Anemonestuens hverdag og fokuspunkter omkring selvhjulpenhed og overgangen til børnehave.

  I vuggestuen er der altid mulighed for en ekstra samtale. Dette aftales mellem forældre og personale.

 • Fra vuggestue til børnehave

  Når et barn starter i børnehave, starter overgangen til den nye gruppe løbende. Anemonestuen vil komme på besøg ved Tusindfryd, dette for at hjælpe barnet til at lære de større omgivelser, voksne og børn at kende, samt muligheden for at danne nye relationer inden de skal gå sammen ved Tusindfryd.

  Inden opstarten ved Tusindfryd indbydes forældrene til et fyraftensmøde med pædagoger fra vuggestue og Tusindfryd. Her fortæller Tusindfryds personalet om stuens hverdagsstruktur. Ligeledes er der tid til spørgsmål og dialog omkring forskelle og forventninger til et vuggestue- og et børnehave barn og forældre.

  Alle 3 årige børn i Mælkebøtten sprogvurderes når de starter i Tusindfryd. Der gives en tilbagemelding til forældrene ved en forældresamtale, der tager udgangspunkt i dialogværktøjet fra Hjernen og hjertet. Dialogværktøjet udfyldes af både pædagoger og forældre. Med udgangspunkt i barnets stærke sider, tales der om udfordringer og nærmeste udviklingstrin for barnet.

  Inden overgangen fra Tusindfryd til Troldheksene kommer børnene på besøg i Solbærhuset, dette for at hjælpe barnet til at lære de nye omgivelser og voksne at kende. Efter opstart ved Troldheksene indbydes forældrene til fyraftensmøde hvor personalet og repræsentanter fra Højen skole deltager. Her fortælles b.la om før-skole arbejdet ved Troldheksene, om samarbejdet mellem børnehave og skole, om den kommende indskrivning og skolestart.

 • Fra andre tilbud til Mælkebøtten

  Når et barn flytter fra et andet tilbud til Mælkebøtten, det kan være dagpleje eller tilflyttere, kommer barnet ofte på besøg inden opstarten. Vi værdsætter dette besøg højt. Der vil altid være en overleveringssamtale mellem Mælkebøttens personale og stedet hvor barnet kommer fra. I nogle tilfælde indbydes forældrene med til disse overleveringssamtaler. Mælkebøtten har et tæt samarbejde med dagplejerne i område. Der er lavet en samarbejdsaftale med afsæt i den gode overgang.

  Efter ca. 14 dage bliver forældrene tilbudt en opstartssamtale. Med udgangspunkt i barnets stærke sider, tales der om opstarten, udfordringer og den kommende tid.

 • Fra Mælkebøtten til skole

  De kommende skolebørn i Mælkebøtten kaldes førskolegruppen. De samles i Solbærhuset ved Troldheksene, det sidste år inden skolestart. Forældre til kommende skolebørn modtager en folder om den gode overgang (lavet i samarbejde med Højen skole).

  Mælkebøtten har et godt og tæt samarbejde med Højen skoles ledelse og børnehaveklasselærer. Samarbejdet består af samarbejdsmøder, samarbejdsaftalen, overleveringsmøde og ledelsesdrøftelser. Der er formaliserede møder hvor der arbejdes målrettet med den gode overgang for børnene inden skolestart. Til samarbejdsmøderne evaluerer vi på de forgangene projekter og tiltag, og drøfter den målrettede indsats på begge sider af overgangen.

  Der afholdes skoleparathedssamtaler ca. 3 måneder før skolestart (3 partssamtaler) mellem forældre, børnehavepædagoger og børnehaveklasselærer, med udgangspunkt i dialogværktøjet fra Hjernen og hjertet. Dialogværktøjet udfyldes af både pædagoger og forældre. Samtalen omhandler barnets trivsel og udvikling i børnefællesskabet samt hvad der med fordel kan arbejdes på, for at gøre barnet så robust som muligt i forhold til at skulle forlade Mælkebøtten med de bedste forudsætninger som skolebarn.

  I børnehaven er der altid mulighed for en ekstra samtale. Det aftales mellem forældre og personale.

Redigeret august 2022